• DOI 10.31509/2658-607x-2019-2-4-1-14
  • УДК 630

Forestry contribution into food security and nutrition: institutional and economic organization

© 2019 

A.P. Petrov

All-Russian Institute of Continuous Education in Forestry

Institutskaya st. 17, Pushkino, Moscow Region, 141200, Russia

E-mail: appetrov180181@gmail.com

Received 21 March 2019

Forestry contribution into food security and nutrition is considered on global, regional and national levels. Methods and indicators to estimate and plan the forestry contribution into food security are presented. There are recommendations to implement liberal conditions for citizenry and organizations to procure food forest values. Multi-purpose use of forest is considered as a base of sustainable forest management.

Key words: food security, nutrition, food forest resources, unpriced forest values, indicators to estimate forestry contribution, access to use food forest resources, multi-purpose forest land use

REFERENCES

Alekseev A.S., Belenkiy Ju.J., Guryanov M.O., Rentnaya otsenka uchastkov lesnogo fonda i raschet arendnoy plati (Rental estimation of forest plots and leasing fee calculation), In: Lesa Rossii: politika, nauka, promyshlennost’, obrazovanie (Forests of Russia: politics, science, industry, education), Mater. of the third international scientific and technical conference, Saint-Petersburg 23-24 May, 2013, Saint-Petersburg, Forest Technical University, 2018, 254-256 p.

Forests, Trees and Landscapes for food security and Nutrition, A Global Assesment Report, 2015, JUFRO World Series, Vol. 33, 172 p.

Koryakin V.A., Analiz tsen na nedrevesnye resursi:problem i perspektivi (Prices for non-wood forest resources analysis: problems and perspectives, In: Sostoyanie i perspektivy ispol’zovaniya nedrevesnyh resursov lesa (State and prospects of using non-timber forest resources): Mater. international conference, Kostroma 10-11 September, 2013, Pushkino, 2014, 73-76 p.

Kosytsin V.N., Otsenka zapasov nedrevesnoy produksii na osnove dannyh gosudarstvennoy inventarizatsii lesov (Non-wood forest resources estimation based on forest inventory), Lesnaya taksatsiya I lesoustroistvo, 2015, No 1, P. 54-56.

Lesnoi kodeks Rossiiskoi Federatsii (Forest code of the Russian Federation), No. 200-FZ of December 4, 2006, URL: https://www.wto.org/english/thewto_e/acc_e/rus_e/WTACCRUS58 LEG_255.pdf (2019, 27 February).

O potrebitelskoy kooperatsii (potrebitelskih obschestvah, ih souyzah) v Rossiyskoy Federatsii, Federalny zakon, June 19, 1992, No 3085-1 (Consumers cooperation (consumers societies, their unions) in Russian Federation) Federal Law, June 19, 1992, No 3085-1, URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_608/ (2019, 27 February).

Ob utverzdenii strategii razvitiya lesnogo kompleksa Rossijskoj Federacii do 2030 goda (On approval of strategy of the forest complex development of the Russian Federation for period up to 2030), of September 20, 2018 No 1989-r URL: http://static.government.ru/media/files/ cA4eYSe0MObgNpm5hSavTdIxID77KCTL.pdf (2019, 12 February).

Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoj politiki v oblasti ispol’zovaniya, ohrany, zashchity i vosproizvodstva lesov v Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda (On approval of the Fundamentals of the state policy in the field of use, protection, protection and reproduction of forests in the Russian Federation for the period up to 2030 of September 26, 2013 No 1724-r), URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152506/ (2019, 18 February).

Palenova M.M., Nedrevesnye resursi lesa: mezdunarodnye aspekti (Non-wood forest resources: international aspects), In: Sostoyanie i perspektivy ispol’zovaniya nedrevesnyh resursov lesa (State and prospects of using non-timber forest resources): Mater. international conference, Kostroma 10-11 September, 2013, Pushkino, 2014, 121-125 p.

Petrov A.P., Ekonomicheskie otnosheniya v lesnom hozyajstve: iz proshlogo v budushchee (Economic relations in forestry: from past to future), Pushkino, VIPKLH, 2016, 98 р.

Petrov A.P., Lesnye otnosheniya v Rossijskoj Federacii: korrupcionnye faktory i riski, puti ih ustraneniya (Forest relations in the Russian Federation: corruption factors and risks, ways to eliminate them), Pushkino: VIPKLH, 2010, 84 р.

Ustoichivoe razvitie lesnogo hozyaistva v interesah prodovolstvennoy bezopasnosti i pitania (Sustainable forestry for food security and nutrition) Report, Rome, FAO, 2017, 134 p.

Zhang D., Pearse P.H., Forest Economics, The University of British Columbia, 2012, 390 p.